Absolvovaná VŠ 1960 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor francouzština-čeština
PhDr. 1967 
CSc.  1971
docentka 1981 - obor fonetika 
DrSc. 1990 - obor obecná fonetika 
Profesorka 1995 - obor fonetika


Zaměstnání
1960-68 asistent, odb. asistent Pedagogické fakulty UK (externě)
1962-64 odb. asistent Fonetické laboratoře Ústavu pro jazyk český ČSAV,
1964-65 asistent, 1965-81 odb. as., 81-95 doc., od 95 prof. FU FF UK
1995-2001 vědecký pracovník ÚRE AV ČR (externě, 1/10 úvazku)

Odborné zaměření

fonetika francouzštiny a češtiny, experimentální fonetika, verbální komunikace, technika mluveného projevu

výzkum: spektrální analýza hlásek, rytmicko-melodická analýza češtiny a její modelování (řečová syntéza, speech processing), percepce, verbální - distorze řečového signálu, hypoartikulace

pedagogická činnost: fonetika a fonologie francouzštiny a češtiny, kontrastivní fonetika, technika a kultura mluveného projevu, sociofonetika, problémy verbální komunikace
vedení mezinárodních paralelních doktorátů (spolu s Univ. Paris 7) a dalších PhD.
 

Akademické funkce

1994 -2008 – 5 funkčních období čl. AS UK, po 3 období čl. předsednictva AS UK
od března 2006 členka Vědecké rady Univerzity Karlovy
2000 – 2003, znovu od března 2006 členka Vědecké rady Filozofické fakulty UK
2006 – 2008 členka rozšířeného kolegia děkana FF UK
od 2000 – dosud – členka Ediční rady UK
1994 – 2008 předsedkyně Ediční komise AS UK, dále členka
2007 – dosud – členka dozorčí rady GAUK
1997 a 1998 předsedkyně oborové komise F5 Fondu rozvoje vysokých škol
1991 – 2008 předsedkyně oborové rady PGS oboru Fonetika, dále členka OR
Od 1999 – dosud – členka předsednictva SAP UK

Spolupráce s praxí

Euromasters in conference interpreting, akreditovaný program CŽV pro EU, seminář Technika mluveného projevu - Evropský kurs konferenčního tlumočení, 1998-2000
Expertní spolupráce s oddělením vzdělávání Čs., později České televize, 1990 - dosud
Testování psychofarmak - akustické testy - Výzk. ústav psychiatrický (Praha) 1963 – 67
Analýza komunikace v různých pracovních odvětvích - dispečinky: železniční, městská, letecká doprava, doly, hutě, zemědělství, seřadovací nádraží – testování srozumitelnosti, návrhy na zlepšení spolehlivosti komunikace1977 – 90
Testování srozumitelnosti na nádražích, návrhy na zlepšení informačních systémů - Výzk. ústav železniční dopravy (Žilina) 1989 – 90

Granty – vedení, účast

název grantu

poskytovatel

období

účast na grantu
Variabilita zvukových prostředků jazyka a řeči: její zdroje a meze z hlediska komunikace
VZ MŠM 0021 620 825
2005 - 2008
člen týmu

Jména v mezikulturní komunikaci (problém komunikační spolehlivosti)

GAČR 405/05/0049

2005 - 2008

řešitelka

Doktorské studium fonetiky ve francouzském jazyce
(Rozvojový program)

MŠMT 417

2005

řešitelka

Fonetická analýza substandardní mluvené češtiny

GAČR 405/02/0373

2002 - 2004

řešitelka

Výzkumné záměry 206003: Komplexní popis zvukové stavby češtiny

MŠMT

1999 - 2004

člen týmu

Zvuková stavba češtiny - popis na základě počítačové analýzy reálných promluv
GAČR 405/99/0169
1999 - 2001
řešitelka
Přirozenost syntetické řeči
COST 258.20
1997 - 2001
řešitelka, členka Management Committe
Teorie a aplikace hlasové komunikace v češtině
GAČR 102/96/K087
1996 - 2001
člen týmu
Časové členění mluvené češtiny
GAČR 405/95/6223
1995 - 1997
řešitelka
Problémy syntézy řeči
COST 233
1994 - 1995
řešitelka, členka Management Committe

Působení v zahraničí (výběr)

Členství v mezinárodních organizacích

International Society of Phonetic Sciences (místopředsedkyně 1999 – 2003, znovu od 2003)
Société Française d'Acoustique
Societas Linguistica Europea
International Phonetic Association
AFLA (Association Française de la Linguistique Appliquée)
GALLICA

Státní a akademická vyznamenání


Anotace nejvýznamnějších publikací

Marie Dohalská-Zichová, Analyse spectrographique des voyelles françaises, AUC Philologica Monographia Li-1974, UK Praha 1974
Analýza přirozené promluvy – srovnání charakteristik s laboratorními výsledky.
Základní recenze : André Malécot, M.Dohalská-Zichová: Analyse spectrographique des voyelles françqises, Phonetica 36/1, S.Karger AG Basel 1979
Martin Kloster-Jensen, Auf ein Wort, Die Sprachheilarbeit, 34. Jahrgang, Dezember 6/89
Johannes Klare, Marie Dohalská-Zichová, Analyse spectrographique des voyelles françqises, Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, Band 34, Heft 2, 1981
Cit. v Lexikon des Romanistischen Linguistik – uvedeno jako systém Dohalské – srv. Delattre/Martinet.
 
Marie Zichová, Příspěvek k spektrografickému rozboru francouzštiny, disertační práce (CSc.), FF UK Praha 1971, 267 s. rkp.
Formantová analýza francouzských vokálů – porovnání hodnot ve spontánním dialogu a v laboratorních nahrávkách.
 
Marie Dohalská-Zichová, Identifikace vokálů, (habilitační práce 1980), FF UK Praha 1980, 301 s. rkp.
Percepční hodnocení českých a francouzských vokálů – konfrontační studie pro určování spolehlivosti identifikace jednotlivých vokalických elementů rodilými a nerodilými mluvčími.
 
Marie Dohalská-Zichová, Problematika percepce, studie z experimentální fonetiky, disertační práce (DrSc.), FF UK Praha 1990, 253 s. (CXXV s. příloh) rkp.
Spolehlivost percepce v přirozeném kontextu pracovní komunikace – použitelnost logatomové srozumitelnosti a poznatků o identifikaci českých samohlásek, aplikace výsledků v praxi.
 
Marie Dohalská-Zichová, Dynamika verbální komunikace, mluvené slovo v teorii a praxi, AUC Philologica, Monographia CXIV-1991, UK Praha, ISSN 0567-8269, 214 s.
Komunikace v různých typech pracovního dispečinku, spolehlivost komunikace v pracovní a řídící činnosti – délka a skladba sdělení, členění promluvy, srozumitelnost, kompenzační mechanismy, technika mluveného projevu a význam prozodických jevů.
Základní recenze: Lumír Klimeš, Marie Dohalská, Die Dynamik der Verbalkommunikation, Studia Slavica Savariensia 1992/2, Szombathely
 
Marie Dohalská – Olga Schulzová, Fonetika francouzštiny, SPN-Karolinum, Praha 1992, ISBN 80-04-23348-1, 207 s. Vysokoškolská učebnice francouzské fonetiky, (součástí mgf. nahrávka podstatných cvičení).

Marie Dohalská - Olga Schulzová, Fonetika francouzštiny, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0570-8, 234 s. Monografie, problematika výslovnosti souasné francouzštiny z hlediska českého mluvčího (rovina segmentální i suprasegnentální), obecny přehled fonetických termínů, slovník)

Marie Dohalská – Olga Schulzová: Fonetika francouzštiny Jan Holeš, Recenze, Cizí jazyky 4, ročník 47, Fraus, Plzeň, 2004, ss. 159-159, ISBN 80-7238-309-4

Marie Dohalská – Olga Schulzová: Fonetika francouzštiny, přepracované a aktualizované vydání, součástí je dále CD – cvičení výslovnosti, Karolinum, Praha 2008 , 236 s.